06 51 925 405 info@optimahealth.nl

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Optima Health en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Optima Health geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Optima Health, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65907930.
Therapeuten:
Brenda Overweg, gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut
Rita Woudenberg, gediplomeerd Orthomoleculair Therapeut volgens de kPNI
Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website optimahealth.nl gebruikmaken;
Website: www.optimahealth.nl , eigendom van Optima Health VOF.

Aansprakelijkheid

Optima Health streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Optima Health geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.
De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.
Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen contant of per pin te worden voldaan bij de eerste afspraak.

Annulering afspraak

Een afspraak kan schriftelijk en/of telefonisch worden gemaakt.
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst per email of sms/what’s app te worden geannuleerd.

Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Optima Health, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Optima Health, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een consult is Optima Health op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@optimahealth.nl
Wijzigingen
Optima Health VOF behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden.